Subscribe to the Enews
Chinese
Register | Member Login |

MANAGEMENT

Position:CLEAN AIR MANAGEMENT»City Rankings»Air Quality

Capital City Ranking Based on Blue Sky Days in 2011

Places City Places City
1 Haikou 1 Kunming
3 Lhasa 4 Guangzhou
6 Nanning 8 Hohhot
8 Nanchang 10 Changchun
11 Changsha 12 Shanghai
13 Yinchuan 13 Hangzhou
15 Shenyang 16 Chongqing
17 Chengdu 18 Tianjin
19 Jinan 20 Shijiazhuang
21 Zhengzhou 22 Harbin
22 Nanjing 24 Xining
25 Taiyuan 26 Wuhan
27 Xi'an 28 Hefei
29 Beijing 31 Lanzhou