Subscribe to the Enews
Chinese
Register | Member Login |

MANAGEMENT

Position:CLEAN AIR MANAGEMENT»City Rankings»Air Quality

Capital City Ranking Based on yearly average PM10 concentration in 2010

Places City Places City
1 Haikou 2 Lhasa
3 Hohhot 4 Guangzhou
4 Nanning 6 Kunming
7 Fuzhou 8 Guiyang
9 Shanghai 10 Changsha
11 Nanchang 12 Changchun
12 Taiyuan 14 Yinchuan
15 Tianjin 16 Shijiazhuang
16 Hangzhou 18 Harbin
18 Shenyang 20 Chongqing
21 Xiamen 21 Chengdu
22 Wuhan 23 Zhengzhou
24 Nanjing 25 Hefei
26 Jinan 27 Beijing
28 Xining 29 Xi'an
30 Urumqi 31 Lanzhou